Bonifikata

 

Złóż w terminie wniosek o opłatę jednorazową

http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/dodatkowa-bonifikata-dla-mieszka-c-w

 

WAŻNE: Wydamy zaświadczenia dla każdej nieruchomości!

- Wydajemy kilkadziesiąt tysięcy dokumentów miesięcznie. Warszawiacy mogą spokojnie czekać na ich otrzymanie. Zachowają bonifikaty. A dzięki rozwiązaniu, które wprowadziliśmy szybko dowiedzą się, które nieruchomości zostały już przekształcone - mówi Robert Soszyński, wiceprezydent Warszawy.  
Przypomnijmy: 1 stycznia 2019 r. użytkownicy wieczyści gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stali się ich właścicielami. Warszawianki i warszawiacy otrzymali 98-procentową bonifikatę od opłaty jednorazowej, która dotyczy zarówno gruntów m.st. Warszawy jak i Skarbu Państwa.
Co mają zrobić mieszkańcy?
Warszawa ma ponad 447 tysięcy użytkowników wieczystych gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi ze wszystkich miast, najwięcej w Polsce. Inne duże miasta - Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź i Wrocław - mają ich łącznie 429 tysięcy. Ustawowy termin wydawania zaświadczeń upływa 31 grudnia. Liczba wydawanych dokumentów sukcesywnie rośnie – dzielnice wydają ich kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie. Obecnie do mieszkańców trafiło już ponad 147 tys. zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania we własność.
Co mają zrobić warszawiacy? Jeśli otrzymali zaświadczenie z urzędu dzielnicy potwierdzające przekształcenie, aby skorzystać z bonifikaty i wnieść opłatę jednorazową, powinni zgłosić to do urzędu dzielnicy. Gdy wniosą już opłatę jednorazową, otrzymają  zaświadczenie potwierdzające spłatę należności. A osoby, które przed otrzymaniem dokumentu wpłaciły opłatę roczną za użytkowanie wieczyste w 2019 r. powinny pamiętać o odebraniu ewentualnej nadpłaty z urzędu dzielnicy.
- Mieszkańcy, którzy nie otrzymali jeszcze zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie, do końca roku dowiedzą się, czy dana nieruchomość została przekształcona. Mogą to sprawdzić na stronach urzędów dzielnic i w specjalnej wyszukiwarce na stronie: http://www.um.warszawa.pl/przeksztalcenia/ Jeśli nieruchomość jest na liście, wtedy nie muszą wnosić opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste w 2020 r., a z przysługującej im bonifikaty skorzystają po otrzymaniu dokumentu – informuje wiceprezydent.
Zgodnie z ustawą w innym terminie zostaną przekształcone tzw. „nieruchomości mieszane”. Warto przypomnieć, że na początku przekształceniu podlegały jedynie grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi. Po ostatniej nowelizacji pojawiła się także możliwość przekształcenia nieruchomości, na których oprócz budownictwa mieszkaniowego znajduje się również infrastruktura techniczna i przeznaczona na inne cele – po ustaleniu, czy ich powierzchnia użytkowa nie przekracza 30 proc. powierzchni użytkowej wszystkich budynków położonych na gruncie. Jeśli grunty mieszane nie spełniają tych warunków, przekształcenie będzie możliwe dopiero po wydzieleniu z nieruchomości gruntu, który jest zabudowany budynkiem innym niż budynek mieszkalny.
W stolicy 98-proc. bonifikata
Przekształcenie z mocy prawa nastąpiło 1 stycznia 2019 r. Nowy właściciel gruntu ponosi opłatę na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu w wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Opłata przekształceniowa jest wnoszona przez okres 20 lat.
Samorządy mogły udzielić, na podstawie uchwały rady, bonifikaty od tej opłaty. Stołeczni radni zdecydowali, że warszawianki i warszawiacy otrzymali 98- i 99-procentową bonifikatę od opłaty jednorazowej, następnie rozszerzyli jej zakres również o garaże i miejsca postojowe, umożliwiające prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.  

 

 

WIĘCĘJ INFORMACJI

1.      WNIOSKI O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA 30 dni
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA 4 miesięcy

2.      JEDNORAZOWA OPŁATA I BONIFIKATA

Właściciel gruntu w stosunku do swojego udziału lub części udziału może wystąpić do właściwego organu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić właściwemu organowi na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostałej do spłaty (opłata jednorazowa). Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej oraz liczby lat pozostałych do upływu okresu jej spłaty.

Wydanie zaświadczenia informującego o wysokości opłaty jednorazowej możliwe jest dopiero po wydaniu zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności.

ZAMIAR JEDNORAZOWEJ WPŁATY
ZAMIAR JEDNORAZOWEJ WPŁATY + PRZEKSIĘGOWANIE

3.      POMOC DE MINIMIS

Dla przedsiębiorców będących osobami prawnymi oraz fizycznymi, które w lokalu (usługowym, jak i mieszkalnym) na gruncie podlegającym przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności prowadzą działalność gospodarczą-przekształcenie prawa użytkowania wieczystego wiązać się będzie z udzieleniem pomocy publicznej. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w ramach przekształcenia Prezydent m.st. Warszawy może udzielić pomocy publicznej do wysokości kwalifikującej taką pomoc, jako pomoc de minimis (do 200.000 euro). W takich przypadkach beneficjent pomocy zobowiązany jest przed poświadczeniem przez Prezydenta m.st Warszawy samego przekształcenia wypełnić i przekazać do Wydziału Nieruchomości dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy załączony formularz (WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY PUBLICZNEJ) , przygotowany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

OŚWIADCZENIE WS. DZIAŁALNOSĆI GOSPODARCZEJ
WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY PUBLICZNEJ
Dodatkowe informacje i wyjaśnienia na temat pomocy publicznej w procesie przekształceń własnościowych odnaleźć można na stronie

4.      INNE WAŻNE INFORMACJE

 OPŁATY

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, przekształcenie następuje z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2019 r.

Biorąc pod uwagę treść w/w ustawy pojawia się jednak wątpliwość czy dana nieruchomość zostanie przekształcona z dniem 1 stycznia 2019 r., bądź ze skutkiem na inny dzień, czy też w ogóle przekształcona (w przypadku braku przesłanek przekształcenia wynikających z ustawy).

Ze względu na konieczność sprawdzenia wielu kwestii, wydanie zaświadczenia może wydłużyć się ponad datę 29.02.2020r. (termin zapłaty pierwszej opłaty przekształceniowej), dlatego z ostrożności zasadne jest, aby użytkownik wieczysty/właściciel dokonał wpłaty do 31 marca 2019r. dotychczasowej wysokości opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu (jako opłaty przekształceniowej) Jeżeli grunt spełnia warunki opisane w ustawie, zostanie Pani/u wydane zaświadczenie o przekształceniu. Zawierać ono będzie informacje o wysokości i terminie wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej, jak również o możliwości i zasadach wnoszenia opłaty jednorazowej z bonifikatą 98%.

W przypadku powstania nadpłaty po dokonaniu rozliczenia przypisanych należności i dokonanych wpłat, zwrot nadpłaty dokonywany będzie na wniosek osoby wpłacającej.

WNIOSEK O PRZEKSIĘGOWANIE

OPŁATA SKARBOWA

Do każdego wniosku o wydanie zaświadczenia w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, niezbędne jest dołączenia potwierdzenia zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 50 zł na numer bankowy 95 10301508 0000 0005 5002 4055 lub w kasie urzędu.