Dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny, ulga czynszowa

Informacja dla mieszkańców Dzielnicy Ochota

Osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej mogą wystąpić o pomoc w opłatach za użytkowanie lokalu w formie:

1. Dodatku Mieszkaniowego

Podstawowym kryterium otrzymania dodatku mieszkaniowy jest posiadanie przez osobę starającą się o przyznanie tego świadczenia tytułu prawnego do lokalu, lub posiadanie prawa do lokalu socjalnego lub zamiennego.

Ustawa szczegółowo określa normy dochodowe oraz metrażowe dla osób i lokali, przy których można przyznać dodatek i tak od 01.03.2020 r. norma dochodowa wynosi:

  • dla gospodarstwa 1 osobowego 175% najniższej emerytury /2100,00 zł./
  • dla gospodarstw 2 i więcej osób 125% najniższej emerytury /1500,00 zł./

Osoby przekraczające w/w kwoty również mogą wystąpić o dodatek, który ewentualnie będzie naliczany indywidualnie.
Norma metrażowa wynosi:

1 osoba 45,50 m/2, 2 osoby 52 m/2, 3 osoby 58,50 m/2, 4 osoby 71,50 m/2, 5 osób 84,50 m/2, 6 osób 91 m/2, 7 osób 97,50 m/2, 8 osób 104 m/2

Jeżeli w lokalu mieszka osoba, która porusza się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, która wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju to w/w powierzchnie są zwiększone.

2. Dodatku Energetycznego

Osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy mogą dodatkowo ubiegać się o pomoc finansową w postaci dodatku energetycznego, który częściowo rekompensuje wydatki ponoszone przez użytkownika lokalu na zakup energii elektrycznej. Podstawą przyznania w/w świadczenia jest przyznany dodatek mieszkaniowy oraz posiadanie zawartej umowy na dostarczenie energii elektrycznej.

3. Ulga Czynszowa

Ponadto dla najemców lokali komunalnych (kwaterunkowych) dodatkowo przewidziano pomoc w postaci obniżenia stawki czynszu. Maksymalna pomoc może wynieść 80% stawki czynszu.

Norma dochodowa przy tym świadczeniu wynosi dla gospodarstwa 1 osobowego – / 220% najniższej emerytury tj. 2640,00 zł / dla 2 i więcej osób- / 160% najniższej emerytury tj. 1920,00 zł./ W przypadku przekroczenia normy dochodu obniżki nie przyznaje się.

Najniższa emerytura od dnia 1.03.2020 r. wynosi 1200 zł. /waloryzowana raz w roku/.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu - Wydział Zasobów Lokalowych 57-83-523.

Wnioski o przyznanie w/w świadczeń są do pobrania na stronie warszawa19115  Wniosek o dodatek mieszkaniowyWniosek o dodatek energetycznyWniosek o obniżkę czynszu lub Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Ochota ul. Grójecka 17a.