Gdzie szukać pomocy?

BEZPŁATNA POMOC PRAWNA

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej mieści się w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota przy ul. Białobrzeskiej 26. Na konsultacje nie ma zapisów. Przyjęcia odbywają według kolejności przyjścia.

Pomoc prawna ma charakter konsultacyjny i polega na:

 • poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach,
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia. Lista wszystkich 35 warszawskich punktów nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się na stronie http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/nieodp-atna-pomoc-prawna-w-warszawie

BEZPŁATNA POMOC SOCJALNA

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY OCHOTA

ul. Przemyska 11, 02-361 Warszawa

osrodekatopsochota [dot] waw [dot] pl

tel. sekretariat: 22 822 11 24

www: http://www.opsochota.waw.pl/pl

 

Zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, której zadaniem jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701 zł (tzw. kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej, obowiązuje od października 2018r.) 
 • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528 zł (tzw. kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, obowiązuje od października 2018r.) 

przy jednoczesnym występowaniu co najmniej jednego z powodów wymienionych poniżej lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej:

 • ubóstwa 
 • sieroctwa 
 • bezdomności 
 • bezrobocia 
 • niepełnosprawności 
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby 
 • przemocy w rodzinie 
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności 
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych 
 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze 
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą 
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego 
 • alkoholizmu lub narkomanii 
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej 
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

Konieczne jest przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, w którym pracownik socjalny ustala sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osób (rodzin) składających wniosek o udzielenie pomocy. W przypadku osób korzystających ze stałych form pomocy aktualizację wywiadu sporządza się nie rzadziej niż co 6 miesięcy (mimo braku zmiany sytuacji).

 

KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH -DZIELNICOWY ZESPÓŁ OCHOTA

adres: ul. Białobrzeska 32, 02-341 Warszawa
tel.: 22 822 56 92
e-mail:
ochota [dot] uzaleznieniaatum [dot] warszawa [dot] pl ()

Dzielnicowy zespół interweniuje

 • w sprawach osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu:
 • powodują rozkład życia rodzinnego
 • powodują demoralizację małoletnich
 • uchylają się od pracy
 • systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny

Postępowanie wszczyna się:

 • na wniosek złożony przez członka rodziny lub jakąkolwiek osobę fizyczną
 • na wniosek złożony przez organizację lub instytucję
 • z inicjatywy własnej Dzielnicowego Zespołu

Dyżury Zespołu:

 • poniedziałki w godzinach 16.15 - 17.45
 • czwartki w godzinach 16.15 - 17.45

Posiedzenia Zespołu:

 • wtorki w godzinach 16.15 - 17.30

Do zadań Dzielnicowego Zespołu należą m.in.:

 •  czynności z zakresu procedury dotyczącej orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego
 • współpraca przy tworzeniu i w realizacji Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, w tym zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • wydawanie opinii dotyczących programów proponowanych do realizacji w ramach Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień na terenie Dzielnicy Ochota

WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE ABSTYNENCKIE KROKUS

 

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 - 20.00