Wydział Infrastruktury

ul. Pawińskiego 30, 02-106 Warszawa
tel.: 22 443 98 00
e-mail: ochota [dot] wiratum [dot] warszawa [dot] pl
www: zobacz stronę

Naczelnik
Jan Leśkiewicz

Zakres działań:

Do zakresu działania Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Ochota należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i rozwojem infrastruktury komunalnej, w tym:
  • zgłaszanie potrzeb w zakresie rozwoju systemów w szczególności wodociągowo-kanalizacyjnych, ciepłowniczych i gazowych,
  • monitorowanie procesów rozwojowych (samoistnych i stymulowanych zamierzeniami planistycznymi) Dzielnicy w celu dokonania oceny zapotrzebowania oraz rezerw zaopatrzenia w media energetyczne, wodę i kanalizację,
  • ewidencja urządzeń infrastruktury komunalnej w zakresie branż, o których mowa w lit. a oraz współpraca z Biurem Geodezji i Katastru przy tworzeniu, wdrażaniu i eksploatacji ogólnomiejskiego systemu numerycznego wchodzącego w skład infrastruktury informacji przestrzennej, umożliwiającego uzyskiwanie danych o wzajemnym położeniu przewodów podziemnych, stanowiących sieć urządzeń technicznych m.st. Warszawy,
  • badanie spójności planów rozwojowych jednostek realizujących budowę infrastruktury komunalnej w zakresie systemów: wodociągowo-kanalizacyjnego, ciepłowniczego, gazowego i elektroenergetycznego z planami budowy i remontów dróg oraz inicjowanie rozwiązań koordynujących procesy inwestycyjne,
  • badanie spójności planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych z założeniami do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Dzielnicy i opiniowanie projektów planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszarów Dzielnicy oraz współpraca z Biurem Infrastruktury w tym zakresie,
  • podejmowanie działań interwencyjnych w przypadkach zagrożeń i awarii,
  • podejmowanie działań na rzecz racjonalnego i efektywnego wykorzystywania mediów energetycznych, wody i kanalizacji w obiektach nadzorowanych przez Urząd Dzielnicy;     
 2. wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem drogami gminnymi znajdującymi się na obszarze Dzielnicy, wynikających z przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) - zwaną dalej ustawą o drogach publicznych, w tym:
  • opracowywanie i okresowe weryfikowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej dróg gminnych oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg gminnych i drogowych obiektów inżynierskich znajdujących się na obszarze Dzielnicy,
  • planowanie i nadzorowanie robót remontowych na drogach gminnych i wewnętrznych,
  • pełnienie funkcji inwestora,
  • utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
  • realizacja zadań technicznych w zakresie inżynierii ruchu oraz współpraca w tym zakresie z Biurem Mobilności i Transportu, właściwymi jednostkami organizacyjnymi oraz przedstawicielami jednostek Policji i Straży Miejskiej,
  • opiniowanie projektów organizacji ruchu, wykonywanie projektów organizacji ruchu oraz wnioskowanie zmian w organizacji ruchu,
  • koordynacja robót w pasie drogowym,
  • przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
  • rozpatrywanie wniosków i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych dotyczących zajęcia pasa drogowego, lokalizacji w pasie drogowym obiektów i urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, lokalizacji zjazdów lub ich przebudowy, oraz projektów decyzji wymierzających kary pieniężne w tych sprawach,
  • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych o przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego, w przypadku zajęcia go bez zezwolenia zarządcy drogi lub niezgodnie z warunkami podanymi w tym zezwoleniu,
  •  kontrolowanie prawidłowości zajęcia pasa drogowego (umieszczania w nim obiektów i urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego) w tym zgodności jego zajęcia z wydanymi decyzjami (zezwoleniami) i prowadzenie postępowań administracyjnych w przypadku stwierdzenia zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi, z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu albo o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi,
  • prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom, n)sporządzanie informacji o drogach gminnych oraz przekazywanie ich do Biura Drogownictwa i Komunikacji, w celu przekazania Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,
  • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • podejmowanie wszelkich działań, w tym robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających, mających na celu usunięcie awarii i zagrożeń w pasie drogowym oraz minimalizację ich negatywnych skutków dla użytkowników dróg,
  • przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
  • przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
  • wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
  • dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
  • uzgadnianie zmiany zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego, polegającej w szczególności na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, w zakresie możliwości włączenia do drogi ruchu drogowego, spowodowanego tą zmianą,
  • wnioskowanie do Biura Mobilności i Transportu w sprawie nadawania drogom na terenie Dzielnicy kategorii gminnej,
  • przygotowywanie projektów oświadczeń zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą gminną,
  • opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod kątem rozwoju infrastruktury drogowej,
  • przygotowywanie innych projektów uzgodnień i opinii wynikających z zakresu posiadanych kompetencji do zarządzania drogami gminnymi,
  • ustalanie kosztów przystosowania odcinków dróg do przejazdu pojazdów nienormatywnych, w przypadkach określonych w art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy o drogach publicznych,
  • występowanie z wnioskami o dokonanie podziału lub scalenia i podziału nieruchomości przeznaczonych pod pas drogowy drogi gminnej, położonej na obszarze Dzielnicy,
  • współpraca z Zarządem Dróg Miejskich przy wdrażaniu na terenie Dzielnicy przyjętego w m.st. Warszawa Miejskiego Systemu Informacji (MSI),
  • przygotowywanie projektów umów określających szczegółowe warunki budowy lub przebudowy dróg, spowodowanej inwestycją niedrogową, ze) rozpatrywanie wniosków o wypłatę odszkodowań z tytułu roszczeń użytkowników dróg gminnych,
  • sprawowanie nieodpłatnego trwałego zarządu gruntami w pasie drogowym dróg gminnych położonych na obszarze Dzielnicy, w tym przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych oddających te gruntów w najem, dzierżawę albo użyczenie na cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu,
  • prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulicznym,
  • oczyszczanie letnie i zimowe dróg gminnych (oprócz opróżniania koszy na śmieci);
 3. utrzymanie placówek oświatowych w należytym stanie technicznym, w tym:
  • przeprowadzenie kontroli placówek oświatowych pod kątem określenia potrzeb remontowych
  • uczestniczenie w opracowywaniu projektów planów remontowych, z zastosowaniem rozwiązań technicznych umożliwiających oszczędności zużycia energii wody i kanalizacji oraz współpraca z Wydziałem Oświaty i Wychowania w w/w zakresie,
  • przygotowywanie dokumentacji technicznej oraz przetargowej oraz jej weryfikacja pod względem technicznym,
  • prowadzenie nadzoru nad robotami remontowymi będących w kompetencji Wydziału,
  • weryfikacja kosztorysów powykonawczych i rozliczanie wykonanych robót realizowanych przez WIR,    
 4. realizacja inwestycji dzielnicowych, w tym:
  • prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem i realizacją zadań inwestycyjnych określonych w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy i Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy,
  • bieżące rozliczanie wydatków inwestycyjnych,
  • wykonywanie czynności związanych z końcowym rozliczaniem zadania i przekazaniem wytworzonego majątku przyszłemu użytkownikowi - po zakończeniu procesu inwestycyjnego we współpracy z Głównym Księgowym Dzielnicy,
  • opracowywanie projektów planów inwestycyjnych Dzielnicy - rocznych i wieloletnich,
  • przekazywanie danych o wykonaniu inwestycji do Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju,
  • sporządzanie propozycji (w zakresie finansowym i rzeczowym) zadań inwestycyjnych do uwzględnienia w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy i Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy oraz propozycji zmian w załączniku dzielnicowym w trakcie trwania roku budżetowego wraz z wynikającymi z tego zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy,
  • sporządzanie i aktualizacja harmonogramów dla zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku dzielnicowym do budżetu m. st. Warszawy,
  • opracowywanie sprawozdawczości (w zakresie finansowym i rzeczowym) dotyczące zadań inwestycyjnych ujętych w dzielnicowym załączniku do budżetu m.st. Warszawy, w tym miesięcznej informacji o stanie realizacji dzielnicowych zadań inwestycyjnych,
  • współpraca z właściwymi Biurami (w tym uzyskiwanie stosownych opinii) w zakresie planowania i realizacji zadań inwestycyjnych, monitorowanie zadań i inwestycji dzielnicowych realizowanych przez podmioty realizujące zadania inwestycyjne,
  • wykonywanie zadań z zakresu utrzymania i funkcjonowania iluminacji obiektów, z zastosowaniem energooszczędnych źródeł iluminacji;

Godziny pracy:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00