Procedura obowiązująca do 1 lipca 2016

Procedura dotyczy rezerwowania terminu imprez plenerowych przez Wydział Kultury Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy oraz zawierania umów na okazjonalne zajęcie terenu Parku Pole Mokotowskie oraz Parku Szczęśliwice przez Delegaturę Biura Gospodarki Nieruchomościami Dzielnicy Ochota – stawki kaucji i opłaty za zajęcie gruntu.

Procedura dotyczy zawierania umów w celu przeprowadzenia imprez organizowanych i prowadzonych przez osoby prawne bądź też osoby fizyczne.

Zakłada się:

 • umowa na okazjonalne zajęcie terenu zawarta zostanie na podstawie pełnomocnictw przekazanych pracownikom Delegatury BGN Dzielnica Ochota, w tym pełnomocnictwa wydanego w dniu 5.05.2006r. nr 1954/2006 pani Lidii Marzec
 • umowa dotyczyć może gruntów będących własnością m.st. Warszawy, nie przekazanych w zarząd ani też w użytkowanie wieczyste, nie będących drogami, ze szczególnym uwzględnieniem terenów Pola Mokotowskiego i Parku Szczęśliwice

 

 1. Firma bądź osoba fizyczna rezerwuje w Wydziale Kultury termin imprezy, składając stosowny wniosek wraz z oświadczeniem określającym rodzaj imprezy tj. masowa bądź nie masowa. Możliwa jest rezerwacja z maksymalnie rocznym wyprzedzeniem.

  Termin rezerwacji powinien uwzględniać nie tylko datę przeprowadzenia imprezy, ale również czas na uporządkowanie gruntu po imprezie i protokólarne wydanie gruntu. Wydział Kultury dokonując rezerwacji terminu, informuje wnioskodawcę o konieczności złożenia przez niego w ciągu najbliższych 10 dni stosownego wniosku w sprawie zawarcia umowy na okazjonalne zajęcie gruntu (maksymalnie do 30 dni).Stosowny wniosek o zawarcie umowy winien zostać złożony w Delegaturze BGN w Dzielnicy Ochota.

  O ile w ciągu 10 dni stosowny wniosek do Delegatury BGN nie wpłynie, termin imprezy jest wykreślany z kalendarza imprez. Informacja o wykreśleniu imprezy z kalendarza imprez powinna być przekazana na piśmie wnioskodawcy i delegaturze BGN.
   

 2. Procedura dotycząca zawarcia umowy na okazjonalne zajęcie terenu wszczęta na stosowny udokumentowany wniosek:
  1. procedurę wszczyna złożenie kompletnego wniosku
  2. uzyskanie stosownych pozytywnych opinii:
   • delegatury BAiPP,
   • Wydziału Kultury dla Dzielnicy Ochota,
   • Wydziału Ochrony Środowiska, w przypadku Pola Mokotowskiego - Zarządu Oczyszczania Miasta.
   • przekazanie sprawy na Zarząd Dzielnicy Ochota w celu ostatecznego zaopiniowania
   • Zarząd Dzielnicy Ochota opiniuje sprawę zawarcia umowy. Stosowny wyciąg z protokołu Zarządu kierowany jest do delegatury BGN i Wydziału Kultury,
   • po pozytywnej opinii Zarządu, wobec braku pisemnych zastrzeżeń Wydziału Kultury z jakiś względów zgoda na imprezę nie może być wydana formułowana zostaje stosowna umowa i podpisana.
    Kserokopia umowy przekazywana jest do Wydziału Kultury Urzędu Dzielnicy Ochota, który blokuje termin zgodnie z zawartą umową. Kserokopia umowy przekazywana jest również Straży Miejskiej za pośrednictwem Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
   • uiszczenie stosownych kaucji i opłat. Załącznik 5 do niniejszej procedury określa proponowane wielkości kaucji i opłat.
   • wydanie gruntu przez m.st. Warszawy stronie umowy. W przypadku Pola Mokotowskiego stroną protokołu zdawczo-odbiorczego będzie również ZOM.
   • po zakończeniu imprezy, stosownie do zapisów umowy, następuje protokólarny odbiór gruntu. W przypadku Pola Mokotowskiego stroną protokołu zdawczo-odbiorczego będzie również ZOM.
   • zwrot kaucji bądź jej zatrzymanie następuje w oparciu o treść końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego gruntu. W przypadku Pola Mokotowskiego decydujące znaczenie będzie miała opinia ZOM wyrażona w treści protokołu.

 

W związku z wystąpieniem do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m. st. Warszawy o wydanie opinii w sprawie przeznaczenia terenu leżącego w północnej części Parku im. J. Piłsudskiego (część działki ew. nr 18/9 z obrębu 2-01-06 o pow. ca 29.000 m2) jako stałego miejsca dla organizowania imprez plenerowych należy stwierdzić, iż wydanie pozytywnej opinii, o której mowa powyżej skróciłoby znacząco czas trwania procedury. Ponieważ nie zachodziłaby konieczność każdorazowego uzyskiwania opinii tegoż Biura jak również ZOM-u.

Należy uznać, iż od momentu złożenia kompletnego udokumentowanego wniosku w sprawie zawarcia umowy na okazjonalne zajęcie terenu najkrócej trwający przewidywany czas realizacji procedury wynosiłby 90 dni.

Natomiast o ile uzyska się pozytywną opinię BAiPP w sprawie stałego miejsca na organizowanie imprez plenerowych dla terenu o którym mowa powyżej, najkrócej trwający czas realizacji procedury ulega skróceniu do 60 dni.

Należy założyć, iż wiele osób prawnych i fizycznych zamierzających zorganizować imprezę plenerową będzie składać wniosek niekompletny i będzie go uzupełnić w sposób długotrwały i przeciągający się.

Istotnym jest, iż imprezy są różnorodne i nie można opracować zamkniętego katalogu niezbędnych załączników.

Poniżej wyliczamy załączniki konieczne do złożenia przy każdym wniosku:

 • oryginalny egz. mapy zasadniczej z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej wraz z zaznaczonymi naniesieniami i terenem niezbędnym do korzystania z nich jak również do ich montażu i demontażu,
 • harmonogram prac związanych z montażem i demontażem naniesień poczynionych na czas zorganizowania imprezy,
 • szczegółowy program imprezy,
 • dokument, z którego wynika reprezentacja podmiotu starającego się o umowę w przypadku osób prawnych,
 • w odniesieniu do imprez nie masowych, oświadczenie składającego wniosek, iż impreza nie ma charakteru imprezy masowej,
 • w odniesieniu do imprez o charakterze masowym, zezwolenie na organizację imprezy masowej wydane przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m. st. Warszawy (ul. Niecała 2), zgodnie z ustawą z 22 sierpnia 1997r. o bezpieczeństwie imprez masowych, aktualne atesty dla wszystkich urządzeń i naniesień, które tego wymagają.

Zastrzega się, iż zamknięte imprezy komercyjne na terenie parku nie mogą być organizowane.

Obszar I Pola Mokotowskiego - wyznaczony ulicami: Aleje Niepodległości, Leszowa, Wawelska, Ondraszka.

Obszar II Pola Mokotowskiego - wyznaczony ulicami: Rostafińskich, Rokitnicka, Żwirki i Wigury, Aleje Niepodległości.

Poniżej załączniki - formularze niezbędne w procedurze.