Referat Profilaktyki

ul. Białobrzeska 26, 02-365 Warszawa
tel.: 22 578 34 51, 22 578 34 54, 22 578 34 58
e-mail: ochota [dot] profilaktykaatum [dot] warszawa [dot] pl

Zakres działań:

Do zakresu działania Referatu Profilaktyki wchodzącego w skład Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota należy w szczególności:

 1. realizacja, koordynacja i nadzorowanie wykonania:
  • Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy,
  • Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
  • Miejskiego Programu Przeciwdziałania Zakażeniom HIV i Działania na Rzecz Osób Żyjących z HIV/AIDS,
  • Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w zakresie działań prowadzonych na terenie Dzielnicy;
 2.  wykonywanie funkcji dysponenta środków budżetowych w Rozdziale 85154, określonych w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej m.st. Warszawy;
 3. nadzór merytoryczno-finansowy nad działalnością Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego;
 4. obsługa techniczna i administracyjna Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy;
 5. współpraca przy opracowywaniu standardów w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy;
 6. opracowywanie i realizacja lokalnych programów profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 7. współpraca z instytucjami, placówkami pomocy społecznej organizacjami pozarządowymi, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Dzielnicowym Zespołem Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Dzielnicy Ochota w celu realizacji lokalnych inicjatyw i programów służących zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Dzielnicy;
 8. prowadzenie działalności informacyjnej i poradniczej dla mieszkańców, instytucji oraz organizacji pozarządowych zmierzającej do zaspokojenia potrzeb mieszkańców Dzielnicy w obszarze profilaktyki.