Środowisko

Tereny zieleni są najbardziej dostrzegalnym elementem środowiska przyrodniczego miasta. Zieleń w mieście pełni różnorodne funkcje – obok przyrodniczych również klimatyczne, ekologiczne, sanitarne, ochronne, ale także estetyczne i kompozycyjne. Jedną z najważniejszych pozostaje obecnie funkcja wypoczynkowa, związana z zapewnieniem mieszkańcom wysokiego poziomu życia poprzez możliwość rekreacyjnego wykorzystania zasobów przyrodniczych miasta oraz korzystnego oddziaływania zespołów roślinnych na komfort zamieszkiwania w aglomeracji.

Zieleń pełni również istotną rolę w kreowaniu wizerunku Warszawy jako metropolii europejskiej. Jednym z najważniejszych zadań służb miejskich odpowiedzialnych za stan zieleni w Warszawie staje się zatem doprowadzenie obiektów i terenów zieleni do standardów charakterystycznych dla innych metropolii. Standardy te należy odnieść do całości zagadnień związanych wystrojem miejskiej przestrzeni publicznej, wnętrza urbanistycznego i wnętrza krajobrazowego.

Na tereny zieleni miejskiej na Ochocie składa się obecnie:

  • 6 parków o łącznej powierzchni 88,09 ha
  • 3 skwery o łącznej powierzchni ok. 5,8 ha
  • 82 ha zieleni towarzyszącej drogom i ulicom,
  • 11,3 ha zieleni na tzw. terenach nie zagospodarowanych.

Lasy miejskie na terenie Ochoty nie występują.

Powierzchnia, ilość, układ przestrzenny i specyfika obiektów składających się na zieleń miejską są pochodną struktury miasta i historycznych zaszłości, które w zasadniczy sposób determinują stan obecny.

Walory parków miejskich

  • enklawy zieleni wśród intensywnej zabudowy miejskiej,
  • kilkudziesięcioletni drzewostan o wysokich walorach przyrodniczych,
  • dostępne tereny codziennej rekreacji.