Wydział Zamówień Publicznych dla dzielnicy

ul. Grójecka 17A, Warszawa
tel.: 22 578 35 60
fax: 22 65 90 791
e-mail: ochota [dot] wzpat[0]um [dot] warszawa [dot] pl

Naczelnik
Witold Olender
 

Zakres działań:
Do zakresu działania Wydziału Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Ochota należy w szczególności:

 1. zarządzanie procesem przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych oraz konkursów w Urzędzie Dzielnicy;
 2. uczestniczenie w pracach komisji przetargowych;
 3. przechowywanie i przekazywanie do archiwizacji dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych przeprowadzonych w Urzędzie Dzielnicy;
 4. współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych w związku z udzielanymi w Urzędzie Dzielnicy zamówieniami publicznymi w zakresie:
  • przygotowywania zawiadomień do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o podjętych działaniach w przypadkach przewidzianych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.),
  • publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych (zamieszczanie i zmiana ogłoszeń),
  • w przypadku przeprowadzania przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych kontroli udzielenia zamówienia publicznego,
  • w zakresie rozstrzygania odwołań wniesionych do Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych;
 5. współpraca z jednostkami organizacyjnymi w zakresie udzielania zamówień publicznych;
 6. wykonywanie zadań w zakresie budowania i prowadzenia bazy danych o zamówieniach publicznych w m.st. Warszawa;
 7. opracowywanie projektów planów dotyczących udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Dzielnicy we współpracy z Wydziałami dla Dzielnicy;
 8. sprawozdawczość i raportowanie z udzielonych zamówień publicznych w Urzędzie Dzielnicy na rzecz Zarządu Dzielnicy oraz Biura Zamówień Publicznych.

Godziny pracy:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00

Adres źródłowy: http://voba.urzadochota.waw.pl/wydzial-zamowien-publicznych-dla-dzielnicy-0

Załączniki
 • [0] http://voba.urzadochota.waw.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif