O PIK

Punkt Informacyjno - Konsultacyjny dla Dzielnicy Ochota

W PIK udzielane są porady:

 • uzależnień od alkoholu i/lub innych środków psychoaktywnych, DDA
 • problemów osób współuzależnionych,
 • przemocy domowej,
 • kryzysu psychicznego,
 • HIV/ AIDS,
 • trudnej sytuacji życiowej, spraw socjalnych, problemów małżeńskich, wychowawczych itp.

Do Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego dla Dzielnicy Ochota zapraszamy na konsultacje ze specjalistami: psychologiem, terapeutą uzależnień, pracownikiem socjalnym, specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i prawnikiem.

Konsultacje specjalistów w PIK są bezpłatne.Nie sprawdzamy żadnych dokumentów. Specjaliści proszą jedynie o dane potrzebne do celów statystycznych.

Do zadań PIK należy:

 • wstępna diagnoza i ocena sytuacji rodzinnej,
 • udzielanie konsultacji i porad psychologicznych, prawnych i socjalnych,
 • motywowanie do podjęcia leczenia oraz kierowanie do specjalistycznych placówek,
 • inicjowanie interwencji w przypadku zdiagnozowania przemocy domowej,
 • prowadzenie w środowisku działań edukacyjno-informacyjnych i motywujących,
 • udostępnianie materiałów edukacyjnych i informacyjnych,
 • stałe aktualizowanie bazy danych o wszelkich formach pomocy,
 •  udzielanie informacji telefonicznej,
 • prowadzenie działalności informacyjno-konsultacyjnej dotyczącej spraw związanych z rozwiązywaniem problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy,
 •  Punkt Informacyjno-Konsultacyjny nie prowadzi terapii.

Adres źródłowy: http://voba.urzadochota.waw.pl/o-pik

Załączniki