Wydział Architektury i Budownictwa

ul. Tarczyńska 19/21, Warszawa
pok.: adres do korespondencji - ul. Grójecka 17a, 02-021 Warszawa
tel.: 22 57 83 609
fax: 22 895 00 78
e-mail: ochota [dot] wabatum [dot] warszawa [dot] pl
www: zobacz stronę

Naczelnik
Marcin Zabłocki

Zakres działań:
Do zakresu działania Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Ochota należy w szczególności:

  1. prowadzenie postępowań administracyjnych w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, z późn. zm.) – zwaną dalej ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) – zwaną dalej ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) – zwaną dalej ustawą – Prawo budowlane i ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.) – zwaną dalej ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, dla inwestycji niezastrzeżonych do kompetencji Biura Architektury i Planowania Przestrzennego;
  2. przygotowywanie i wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  3. przygotowywanie opinii, uzgodnień, zaświadczeń i innych stanowisk wymaganych przepisami prawa w zakresie działania Wydziału;
  4. podejmowanie czynności w trybie art. 57 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94 z późn. zm.) – zwaną dalej ustawą o transporcie kolejowym;
  5. prowadzenie rejestrów wymaganych prawem i przekazywanie ich właściwym organom i jednostkom;
  6. współdziałanie z Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego w celu usprawnienia prowadzonych postępowań administracyjnych i zharmonizowania działań w m.st. Warszawie;
  7. przekazywanie kopii wydanych rozstrzygnięć do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.

Godziny pracy:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00