Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń

ul. Grójecka 17A, Warszawa
tel. 22 57 83 519
fax 22 57 83 512
e-mail: ochota [dot] wdgatum [dot] warszawa [dot] pl 
www: zobacz stronę

Naczelnik:

Sławomira Ukleja
tel. 22 57 83 518; e-mail: suklejaatum [dot] warszawa [dot] pl

Godziny pracy:

Pn. – pt. 8.00 – 16.00;
Pn. do godz. 18.00 (w zakresie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

Halina Jolanta Rak (gastronomia)
tel. 22 57 83 511
e-mail: hrakatum [dot] warszawa [dot] pl
Romana Olszewska (detal)
tel. 22 57 83 511
e-mail: rolszewskaatum [dot] warszawa [dot] pl
Radosław Dmitruk (zezwolenia jednorazowe)
tel. 22 57 83 519
e-mail: rdmitrukatum [dot] warszawa [dot] pl

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG):

Bartosz Sołtysiak (I Speak English)
tel. 22 57 83 521
e-mail: basoltysiakatum [dot] warszawa [dot] pl
Aneta Królak
tel. 22 57 83 670
e-mail: ankrolakatum [dot] warszawa [dot] pl
Elżbieta Lejkam
tel. 22 57 83 522
e-mail: elejkamatum [dot] warszawa [dot] pl

Ewidencja innych obiektów, w których świadczone są usługi turystyczne; ewidencja pól biwakowych:

Magdalena Buczak (Parlo Italiano, I Speak English)
tel. 22 57 83 519
e-mail: mbuczakatum [dot] warszawa [dot] pl

Do zakresu działania Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Ochota należy w szczególności:

 1. wykonywanie czynności związanych z ewidencją działalności gospodarczej osób fizycznych prowadzoną przez ministra właściwego do spraw gospodarki w systemie teleinformatycznym Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), w tym:
  1. przyjmowanie zintegrowanych wniosków o wpis do CEIDG,
  2. przyjmowanie zintegrowanych wniosków o zmianę wpisu w CEIDG,
  3. przyjmowanie zintegrowanych wniosków o wpis w CEIDG informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej,
  4. przyjmowanie zintegrowanych wniosków o wpis w CEIDG informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej,
  5. przyjmowanie zintegrowanych wniosków o wykreślenie wpisu w CEIDG,
  6. przekształcanie wniosków dotyczących nowych wpisów na formę dokumentu elektronicznego i przesyłanie ich do CEIDG,
  7. przekształcanie wniosków o zmianę we wpisie na formę dokumentu elektronicznego i przesyłanie ich do CEIDG,
  8. przekształcanie wniosków o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej na formę dokumentu elektronicznego i przesyłanie ich do CEIDG,
  9. przekształcanie wniosków o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej na formę dokumentu elektronicznego i przesyłanie ich do CEIDG,
  10. przekształcanie na formę dokumentu elektronicznego wniosków o wykreślenie wpisu i przesyłanie ich do CEIDG,
  11. prowadzenie postępowań służących wyeliminowaniu niepoprawności wniosków CEIDG-1 przesyłanych za pośrednictwem poczty,
  12. monitorowanie przebiegu procesów weryfikacji danych przesłanych do CEIDG,
  13. podejmowanie interwencji w Ministerstwie Gospodarki w sytuacjach, gdy wystąpi zakłócenie w procesie weryfikowania i publikowania danych w CEIDG,
  14. występowanie do Ministerstwa Gospodarki z wnioskami o wykreślenie wpisu z urzędu, gdy wpis zawiera dane niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy,
  15. występowanie do Ministerstwa Gospodarki z wnioskami o sprostowanie wpisu zawierającego oczywiste błędy, niezgodności z treścią wniosku przedsiębiorcy lub stanem faktycznym wynikającym z innych rejestrów publicznych,
  16. udostępnianie zainteresowanym (na ustne wnioski) wydruków danych jawnych publikowanych na stronie internetowej CEIDG;
 2. wykonywanie czynności związanych ze zarchiwizowaną z dniem 1 stycznia 2012 r. ewidencją działalności gospodarczej (EDG) prowadzoną dla Dzielnicy Ochota przez m.st. Warszawę, w tym:
  1. przygotowywanie projektów zaświadczeń lub postanowień o odmowie wydania zaświadczeń, o których mowa w Dziale VII Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie spraw ewidencyjnych przedsiębiorców, którzy zakończyli wykonywanie działalności przed dniem 1 lipca 2011 r., z zachowaniem wymogów formalnoprawnych dotyczących ochrony danych osobowych,
  2. udzielanie informacji na temat możliwości pozyskiwania danych ewidencyjnych nieprzeniesionych do CEIDG a znajdujących się w zarchiwizowanym systemie EDG,
  3. udostępnianie – w precyzyjnie uzasadnionych faktycznie i prawnie sytuacjach –wybranych danych ewidencyjnych, o których mowa w lit. b;
 3. wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356), w tym:
  1. prowadzenie postępowań administracyjnych o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży, przygotowywanie projektów zezwoleń lub projektów decyzji odmawiających wydania zezwoleń, naliczanie opłat i doręczanie zezwoleń przedsiębiorcom, po sprawdzeniu wniesienia należnej opłaty,
  2. prowadzenie postępowań administracyjnych o wydanie zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych, przygotowywanie projektów zezwoleń lub decyzji odmawiających, naliczanie opłat, doręczanie zezwoleń przedsiębiorcom, po sprawdzeniu wniesienia należnej opłaty,
  3. prowadzenie postępowań administracyjnych o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć, przygotowywanie projektów zezwoleń lub projektów decyzji odmawiających, naliczanie opłat i doręczanie zezwoleń przedsiębiorcom po sprawdzeniu wniesienia należnej opłaty,
  4. prowadzenie postępowań administracyjnych o wydanie decyzji zezwalających na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, przygotowywanie projektów decyzji zezwalających lub odmawiających, naliczanie opłat, doręczanie zezwoleń przedsiębiorcom, po sprawdzeniu wniesienia należnej opłaty,
  5. podejmowanie z urzędu i prowadzenie postępowań administracyjnych o cofnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
  6. przygotowywanie projektów decyzji orzekających o cofnięciu zezwoleń lub o umorzeniu postępowań, doręczanie decyzji przedsiębiorcom i przekazywanie kopii decyzji do Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego,
  7. prowadzenie postępowań administracyjnych z urzędu i na wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia zezwoleń, zmianę zezwoleń, uchylenie zezwoleń, przygotowywanie projektów decyzji, doręczanie decyzji przedsiębiorcom,
  8. systematyczne, bieżące ewidencjonowanie w miejskim systemie elektronicznym „ALKOHOLE” wszystkich czynności i działań wykonywanych w ramach indywidualnych postępowań podejmowanych tak na wniosek, jak i z urzędu, zgodnie z obowiązującymi w Urzędzie procedurami,
  9. przyjmowanie od przedsiębiorców i rejestrowanie indywidualnych oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim,
  10. monitorowanie procesu naliczania należności wynikających z oświadczeń o wartości sprzedaży, kontrolowanie prawidłowości i terminowości wnoszenia przez przedsiębiorców opłat za korzystanie z zezwoleń, opracowywanie comiesięcznych sprawozdań,
  11. przygotowywanie projektów zaświadczeń (wydawanych na wniosek) potwierdzających dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń lub projektów postanowień o odmowie wydania zaświadczeń oraz doręczanie przedsiębiorcom zaświadczeń lub postanowień,
  12. przygotowywanie projektów indywidualnych tytułów wykonawczych dotyczących obowiązku wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
  13. udział w kontrolach działalności gospodarczej przedsiębiorców w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
  14. podejmowanie działań interwencyjnych – sprawdzających lub wyjaśniających – wspólnych z upoważnionymi służbami, strażami i organami właściwymi w sprawach związanych z obrotem napojami alkoholowymi, prowadzenie korespondencji, udzielanie wyjaśnień zainteresowanym podmiotom,
  15. prowadzenie postępowań pokontrolnych: formułowanie wniosków, wdrażanie odpowiednich do sytuacji procedur, egzekwowanie działań naprawczych i korygujących,
  16. stałe monitorowanie poziomu wykorzystania obowiązującego w Dzielnicy limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
  17. przygotowywanie projektu budżetu w części dotyczącej wpływów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Dzielnicy, okresowe analizowanie przebiegu realizacji wpływów, przygotowywanie sprawozdań i sporządzanie propozycji korekt do planu,
  18. udzielanie - w różnych formach i z wykorzystywaniem szerokiego spektrum nośników informacji - ogólnych i szczegółowych wyjaśnień na temat formalnych i faktycznych możliwości prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych w sieci detalicznej oraz w zakładach gastronomicznych,
  19. przekazywanie do Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego wniosków o wydanie decyzji w indywidualnych sprawach dotyczących interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek wnoszenia opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
  20. przygotowywanie projektów postanowień o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia do zgłoszenia się w charakterze świadka lub biegłego w prowadzonym postępowaniu administracyjnym i przygotowywanie projektów tytułów wykonawczych w tym zakresie,
  21. powiadamianie przedsiębiorców o obowiązku wnoszenia zaległych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
 4. wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem ewidencji - zlokalizowanych na terenie Dzielnicy – pól biwakowych oraz innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie, określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, z poźn. zm.), w tym:
  1. przygotowywanie projektów decyzji dotyczących pól biwakowych oraz innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie, w zakresie:
   • zaszeregowania i odmowy zaszeregowania pól biwakowych,
   • odmowy wpisu obiektu do ewidencji pól biwakowych lub obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie,
   • wykreślenia obiektu z ewidencji pól biwakowych lub obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie,
   • nakazu wstrzymania świadczenia usług hotelarskich,
  2. doręczanie decyzji przedsiębiorcom,
  3. udział w kontrolach działalności przedsiębiorców w zakresie prowadzenia pól biwakowych i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie,
  4. prowadzenie postępowań pokontrolnych i formułowanie wniosków oraz wdrażanie - odpowiednich do sytuacji - procedur, egzekwowanie działań naprawczych i korygujących;
 5. wykonywanie – wspólnie ze Strażą Miejską m.st. Warszawy - zadań obejmujących funkcje kontrolne, regulacyjne, egzekucyjne w odniesieniu do funkcjonowania handlu obwoźnego na terenie Dzielnicy, w tym:
  1. kontrola legalności zajmowania terenów miejskich i pasów drogowych dróg publicznych przez osoby prowadzące handel obwoźny,
  2. podejmowanie działań zmierzających do likwidacji handlu obwoźnego prowadzonego w miejscach do tego nieprzeznaczonych, a także prowadzonych przez osoby, których działalność nie została zarejestrowana,
  3. systematyczna kontrola przestrzegania przez przedsiębiorców prowadzących handel obwoźny, umów zawartych z zarządcami terenów miejskich,
  4. systematyczna kontrola przestrzegania przez przedsiębiorców prowadzących handel obwoźny, warunków zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dróg publicznych określonych decyzjami administracyjnymi wydanymi przez Jednostki organizacyjne m.st. Warszawy albo komórki organizacyjne Urzędu, wykonujące funkcje i zadania zarządcy dróg publicznych,
  5. podejmowanie – wobec przedsiębiorców nieprzestrzegających zasad i warunków korzystania z miejsc wyznaczonych do prowadzenia handlu obwoźnego – adekwatnych, przewidzianych prawem działań dyscyplinujących i egzekwowanie zachowań zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,
  6. codzienna kontrola prawidłowości poboru przez inkasentów opłaty targowej na targowiskach wyznaczonych oraz we wszystkich innych miejscach Dzielnicy, w których prowadzony jest handel,
  7. inicjowanie i monitorowanie przebiegu procedur egzekucyjnych w udokumentowanych przypadkach niepobrania należnej opłaty targowej lub pobrania w niewłaściwej wysokości,
  8. prowadzenie magazynu i wykonywanie wszystkich niezbędnych czynności związanych z magazynowaniem i zwrotem towarów usuniętych z nieruchomości samowolnie zajętych na cele handlowe,
  9. podejmowanie działań kontrolnych na terenach wyznaczonych, stałych targowisk funkcjonujących w Dzielnicy, w zakresie zleconym przez Zarząd Dzielnicy,
  10. opracowywanie bieżącej sprawozdawczości z działań kontrolnych,
  11. prowadzenie korespondencji wewnętrznej, korespondencji z jednostkami zewnętrznymi współpracującymi z Wydziałem w zakresie kontroli, a także innymi podmiotami zainteresowanymi problematyką związaną z handlem obwoźnym;
 6. bezpośrednia obsługa interesantów Urzędu Dzielnicy w sprawach dotyczących ewidencji działalności gospodarczej osób fizycznych;
 7. (uchylony);
 8. przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia skargi lub wniosku w zakresie zadań realizowanych przez Wydział;
 9. przygotowywanie bieżących, miesięcznych i rocznych sprawozdań, zestawień i informacji zbiorczych obrazujących wykonanie zadań Wydziału oraz realizację obowiązujących procedur w poszczególnych okresach;
 10. realizowanie zadań wskazanych przez Zarząd Dzielnicy, nie będących stałym obowiązkiem Wydziału, lecz wynikających z potrzeb funkcjonowania Urzędu, ze zdarzeń losowych lub zadań uzasadnionych szczególnymi sytuacjami i potrzebami mieszkańców Dzielnicy;
 11. archiwizowanie dokumentacji generowanej w poszczególnych segmentach tematycznych działania Wydziału, według obowiązujących w Urzędzie zasad oraz zgodnie z ogólnymi wymogami instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a także zgodnie ze szczególnymi regulacjami ustawowymi dotyczącymi archiwizowania dokumentacji papierowej i elektronicznej;
 12. przekazywanie do Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego kopii rozstrzygnięć organów odwoławczych i sądów w zakresie realizowanych zadań;
 13. przekazywanie na wniosek Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego informacji i sprawozdań objętych zakresem działania Wydziału;
 14. przygotowywanie i przekazywanie do organu II instancji dokumentacji niezbędnej do rozpatrywania odwołań lub zażaleń składanych przez strony postępowań administracyjnych w sprawach prowadzonych i rozstrzyganych przez Dzielnicę.