Wydział kultury

Wydział Kultury
Naczelnik Kinga Wiśniewska
tel.: 22 823 18 92
ul. Radomska 13/21, 02-323 Warszawa
tel.: 22 823 18 92 lub 22 611 01 58
e-mail: ochota [dot] kulturaatum [dot] warszawa [dot] pl
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00
Zadania:

Do zakresu działania Wydziału Kultury dla Dzielnicy Ochota należy w szczególności:

 

1. nadzór nad działalnością instytucji kultury m.st. Warszawy, w zakresie niezastrzeżonym dla innych komórek organizacyjnych Urzędu;

2. prowadzenie spraw związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi w zakresie zadań wydziału;

3. prowadzenie rejestru instytucji kultury, z wyłączeniem instytucji nadzorowanych przez inne komórki organizacyjne Urzędu;

4. monitoring nad przekazywaniem rocznych dotacji na koszty prowadzenia działalności przez instytucje kultury, w tym sprawozdawczości, z wyłączeniem instytucji nadzorowanych przez inne komórki organizacyjne Urzędu;

5. organizowanie imprez kulturalnych;

6. animacja działań kulturalnych;

7. prowadzenie spraw związanych z miejscami pamięci, a w szczególności:

a) opieka nad pomnikami, rzeźbami oraz innymi miejscami pamięci narodowej położonymi na terenie Dzielnicy - kultywowanie pamięci o wydarzeniach/osobach, których te miejsca dotyczą oraz prowadzenie ewidencji tych obiektów,

b) występowanie do właściwych organów z wnioskami w sprawie utworzenia miejsca pamięci narodowej, położonego na obszarze Dzielnicy,

c) prowadzenie spraw związanych ze współpracą z Opiekunami Miejsc Pamięci Narodowej;

8. współpraca z organizacjami kombatanckimi działającymi na terenie Dzielnicy;

9. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem zadań organizatora względem instytucji kultury, których organizatorem jest m.st. Warszawa, położonych na obszarze Dzielnicy i niezaliczonych do instytucji kultury o znaczeniu ponaddzielnicowym, za wyjątkiem ich tworzenia, likwidacji, reorganizacji w rozumieniu art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz wyposażania ich w majątek, a w szczególności:

a)prowadzenie ksiąg rejestrowych tych instytucji,

b)zatwierdzanie pod względem merytorycznym rocznych sprawozdań instytucji kultury,

c)przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia sprawy w zakresie skargi lub wniosku, dotyczących zadań lub działalności instytucji kultury;

10. opiniowanie i wnioskowanie o przyznanie nagród i stypendiów osobom zajmującym się na obszarze Dzielnicy twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami, na warunkach i w trybie określonych w uchwale Rady m.st. Warszawy;

11. archiwizowanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.