Tytuł
Zapytanie Ofertowe w sprawie koordynowania Projektu „Szacunek i pomoc” adresowanego do środowisk kombatanckich z terenu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Treść

                                                                                                                  Warszawa, dnia 10.01.2020 r. 
  ZAPYTANIE OFERTOWE 

w sprawie koordynowania Projektu „Szacunek i pomoc” adresowanego do środowisk kombatanckich z terenu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

Zamawiający – Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ochota w imieniu, którego postępowanie prowadzi Burmistrz Dzielnicy Ochota Katarzyna Łęgiewicz

Adres: 02-021 Warszawa, ul. Grójecka 17a

tel. (22) 57-83-452 lub (22) 57-83-464, fax 22 668 84 84

REGON: 015259640, NIP: 525-22-48-481                                                                                                                            

 

Zaprasza do złożenia ofert na:

Przedmiot zamówienia:

koordynowanie Projektu „Szacunek i pomoc” w okresie od dnia podpisania umowy (styczeń 2020) – do 15 grudnia 2020 roku

      

Opis przedmiotu zamówienia  

Projekt „Szacunek i pomoc” adresowany jest do ochockich środowisk kombatanckich i ma na celu aktywizację i integrację tego środowiska oraz pomoc w realizacji ich zadań, w szczególności związanych z upamiętnianiem wydarzeń z okresu II Wojny Światowej.

 

 1. Zakres zadań osoby realizującej zamówienie.

Zadaniem koordynatora projektu będzie:

 • integracja środowisk ochockich kombatantów,
 • inicjowanie działań mających na celu  propagowanie działań organizacji kombatanckich,
 • współuczestnictwo w obchodach rocznic upamiętniających wydarzenia z okresu II Wojny Światowej,
 • przygotowywanie akcji świątecznej - „paczka dla kombatanta” w ramach zasobów finansowych Urzędu Dzielnicy oraz innych środków,
 • przygotowywanie listy potrzeb środowiska kombatantów, które mogą być zaspokojone poprzez struktury Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy oraz jednostki pomocnicze,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz  wolontariuszami opiekującymi się kombatantami,
 • współpraca z innymi podmiotami sektora publicznego i pozarządowego w celu realizacji zadania w tym  zakresie

2. Miejsce realizacji zamówienia                                                

Koordynator projektu będzie wykonywał zadanie:

 • w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy przy ul. Białobrzeskiej 26, gdzie do dyspozycji będzie miał  stanowisko biurowe wyposażone w komputer (z niezbędnym  oprogramowaniem oraz dostępem do internetu), telefon, drukarkę, skner oraz niezbędne materiały piśmienno – biurowe,
 • w terenie – na terenie m.st. Warszawy kontaktując się z kombatantami, organizacjami pozarządowymi, wolontariuszami oraz instytucjami wspomagającymi kombatantów,
 • wykonywanie zadania pod nadzorem merytorycznym sprawowanym przez Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

3. Wymiar czasu pracy osoby realizującej  zamówienie: czas pracy nie może przekraczać 150 godzin zegarowych miesięcznie. Wykonawca będzie wykonywał zamówienie w dniach i godzinach ustalonych z Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota (w zależności od potrzeb organizacyjnych również w soboty  i niedzielę).

4. Okres realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy (styczeń 2020) – do 15 grudnia 2020 roku.

Warunki udziału w postępowaniu ofertowym:

Osoba pełniąca funkcję koordynatora projektu „Szacunek i pomoc” musi posiadać :

- wykształcenie co najmniej średnie ogólnokształcące,

- gruntowną wiedzą historyczną dotyczącą II wojny światowej ,

- wiedzę na temat ochockich organizacji kombatanckich,

- wiedzę na temat instytucji i miejsc pomocy dedykowanych kombatantom oraz osobom starszym,

- doświadczenie w  pracy z kombatantami,

- umiejętności pracy oraz współpracy z osobami starszymi,

- zdolności organizacyjno – koordynacyjne (organizacja spotkań, konferencji, wydarzeń),

- umiejętności samodzielnego działania (indywidualne zarządzanie czasem i zadaniami),

- wysoką kulturę osobistą,

(ocena spełniania warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczenie „wykształcenie osoby realizującej zamówienie ” -  załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz dokumentu potwierdzającego doświadczenie w pracy z kombatantami)

 

Kryteria oceny oferty:

 • cena – 70 % (70 pkt)* - ocena zostanie dokonana na podstawie ceny brutto za godzinę  realizacji zamówienia wskazanej w „formularzu oferty”  stanowiącym Załącznik Nr 2 zapytania ofertowego),
 • posiadane doświadczenie - 30% (30 pkt)*  - udokumentowane zaświadczeniem, referencjami lub świadectwem pracy, 

 

* Zasady oceny oferty dla kryterium ceny (C)

                        Cn

            C= --------------- x 70 pkt

                        Cob

Gdzie:

C- oznacza wartość punktową badanej oferty w kryterium cena

Cn – oznacza najniższą cenę brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu

Cob – oznacza cene brutto badanej oferty

 

**Przez „posiadane doświadczenie’ rozumie się pracę z kombatantami:

- przez okres od 12 – do 18 m-cy -  10 pkt

- przez okres do od 18- 24 m-cy – 20 pkt

- przez okres powyżej 24 m-cy - 30 pkt.

 

Istotne warunki zamówienia:

 1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
 2. Za najkorzystniejszą zostaną uznane oferty z najwyższą liczbą punktów. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyskają taką samą liczbę punktów Zamawiający spośród nich wybierze ofertę z niższą ceną.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana z najkorzystniejszą.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania o udzielenie zamówienia w dowolnym czasie bez podania przyczyny

Opis sposobu przygotowania oferty

Kompletna oferta powinna zawierać:

 1. oświadczenia „wykształcenie osoby realizującej zamówienie” – załącznik nr 1
 2. wypełniony  i podpisany przez wykonawcę „formularz oferty” – stanowiący załącznik nr 2
 3. dokumenty potwierdzające doświadczenie w pracy z kombatantami (zaświadczenie, referencje lub świadectwo pracy)

 

Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyników postepowania.

 

Termin  i miejsce złożenia oferty:                                                                                                                                                                       

Ofertę sporządzoną w formie pisemnej, w języku polskim, na załączonym wzorze stanowiącym załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami należy przesłać/dostarczyć do dnia 17  stycznia 2020 roku do godz. 9:00 do Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, przy ul. Białobrzeskiej 26, 02-365 Warszawa w godziny pracy Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia - od poniedziałku do piątku, w godzinach  8:00-16:00 (do pokoju nr 2 lub 3).  Koperta z ofertą powinna być opatrzona  dopiskiem: Koordynowanie projektu „Szacunek                                i pomoc”. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert drogą elektroniczną.

 

Warunki płatności: płatność za usługę będzie dokonywana w systemie miesięcznym na podstawie faktycznie zrealizowanych godzin przez Wykonawcę. Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie rachunku wystawionego przez Zleceniobiorcę, potwierdzonego przez Zleceniodawcę, że zlecenie zostało wykonane zgodnie z umową.

 

Osoba upoważniona do kontaktu z  oferentami: Irmina Justyna Wójcik, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, tel. (22) 57-83-452, Iwpjcikatum [dot] warszawa [dot] pl lub ochota [dot] pomocspolecznaatum [dot] warszawa [dot] pl

 

O wynikach ofert Wykonawcy zostaną poinformowani drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w formularzu ofertowym.

 

Zamawiający   zastrzega   możliwość    unieważnienia   postępowania   o  udzielenie zamówienia w dowolnym czasie bez podania przyczyny.

 

Warszawa, dnia 10.01.2020 r.                            

 

 

 ………………………………….………………………………..

podpis Naczelnika Wydział Spraw Społecznych

i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

 

Załączniki:

 • Załącznik nr 1 - oświadczenia „wykształcenie osoby realizującej zamówienie”
 • Załącznik nr 2„formularz oferty”
 • Załącznik nr 3 – klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Tryb postępowania
Zapytanie cenowe
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wartość zamówienia (limit)
Postępowanie o wartości poniżej 30 000 euro
Telefon
22 57 83 452
E-mail
iwojcik [at] um.warszawa.pl
Data zamieszczenia postępowania
Termin składania ofert
Pliki do pobrania
Data wprowadzenia
Data wprowadzenia
Data wprowadzenia
Data wprowadzenia