Tytuł
W sprawie realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu badań i sporządzeniu opinii przez biegłego sądowego psychiatrę w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, na potrzeby Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Dzielnicowy Zespół Ochota w Warszawie.
Treść

Zapytanie ofertowe  

W sprawie realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu badań i sporządzeniu opinii przez biegłego sądowego psychiatrę w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, na potrzeby Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Dzielnicowy Zespół Ochota w Warszawie.

Zamawiający – Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ochota, w imieniu którego postępowanie prowadzi Burmistrz Dzielnicy Ochota

Adres: 02-021 Warszawa, ul. Grójecka 17a,

Tel. 22 578 34 58   fax 22 668 84 84

Regon: 015259640, NIP: 525-22-48-481

 

zaprasza do złożenia ofert na:

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Realizacja usługi polegającej na przeprowadzeniu badań i sporządzeniu opinii przez biegłego sądowego psychiatrę w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, na potrzeby Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Dzielnicowy Zespół Ochota w Warszawie.

 1. Parametry zamówienia:
 1. Czynności biegłego będą realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
 2. Czynności biegłego będą realizowane w stosunku do osób skierowanych na badania przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy za pośrednictwem Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Dzielnicowego Zespołu Ochota.
 3. Czynności biegłego realizowane będą po wcześniejszym wskazaniu terminu przeprowadzenia badań przez Dzielnicowy Zespół Ochota.
 4. Podstawą do wydania opinii jest otrzymanie od Dzielnicowego Zespołu Ochota imiennego wykazu osób wraz z załączoną dokumentacją sprawy.
 5. Wydanie opinii nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od daty przeprowadzenia badania osoby skierowanej przez Dzielnicowy Zespół Ochota.
 6. Opinia zostanie sporządzona w trzech egzemplarzach w formie pisemnej (opinia nie może być sporządzona pismem odręcznym).
 7. Przewidywana liczba badań ze sporządzeniem opinii w okresie realizacji zamówienia: maksymalnie 25.
 8. Przeprowadzenie badań ze sporządzeniem opinii przez biegłego sądowego psychiatrę zostanie zrealizowane wspólnie z  biegłym sądowym psychologiem/specjalistą psychoterapii uzależnień, wskazanym przez Zamawiającego.
   
 1. Termin realizacji zamówienia: od 14.02.2020 r. do 04.12.2020r.
   
 2. Miejsce realizacji zamówienia:

siedziba Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych –  Dzielnicowego  Zespołu  Ochota,  przy  ul.  Białobrzeskiej  32  w Warszawie.

 

 1. Opis wymagań:
 1. Osoba uczestnicząca w realizacji zamówienia powinna posiadać uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza z zakresu psychiatrii
 2. Osoba uczestnicząca w realizacji zamówienia powinna być wpisana na listę biegłych sądowych przy Sądzie Okręgowym na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
   
 1. Kryteria oceny ofert:  

Cena – 100%

Ocena zostanie dokonana na podstawie ceny brutto za przeprowadzenie przez biegłego sądowego badania ze sporządzeniem jednej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, wskazanej w formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

Cena powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

 

Zamawiający dokona wyboru oferty z proponowaną najniższą ceną, w stosunku do pozostałych zakwalifikowanych ofert.

 

 1. Istotne warunki zamówienia, które zostaną zawarte w umowie:
 1. W przypadku, gdy osoba skierowana nie stawi się na wyznaczony przez Dzielnicowy Zespół Ochota termin badania, biegły przedstawi pisemną informację, dotyczącą przyczyny nie wykonania badania i sporządzenia opinii.
 2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt. 1 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie obniżeniu i wyniesie 30% wartości wynagrodzenia umownego.
   
 1. Oferta powinna zawierać:
 1. Wypełniony Formularz oferty, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
 2. Kopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu lekarza z zakresu psychiatrii przez osobę uczestniczącą w realizacji zamówienia.
 3. Kopię decyzji Prezesa Sądu Okręgowego o ustanowieniu osoby uczestniczącej w realizacji zamówienia, biegłym sądowym w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
   

Ofertę podpisaną przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy należy przesłać/dostarczyć do dnia 22.01.2020r. do godz. 12.00,  pocztą elektroniczną w formie skanu na adres: bwrzesienatum [dot] warszawa [dot] pl lub w formie pisemnej na adres: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy, ul. Białobrzeska 32, 02-341 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Oferta – biegły sądowy” (decyduje data wpływu oferty).

 

Oferty, które nie spełnią wskazanych powyżej warunków oraz te, które są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zostaną odrzucone.

 

Kontakt z Zamawiającym:

e-mail: bwrzesienatum [dot] warszawa [dot] pl, tel: 22 5783458

 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentem, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w dowolnym czasie, bez podania przyczyny.

 

 

 

 

Warszawa, dnia 15.01.2020r.

                                                                                   …………………………..…………………

                                                                                         Podpis naczelnika wydziału  

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego: formularz oferty.

 

 

 

Tryb postępowania
Zapytanie o cenę
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wartość zamówienia (limit)
Postępowanie o wartości poniżej 30 000 euro
Telefon
22 5783458
E-mail
bwrzesien [at] um.warszawa.pl
Data zamieszczenia postępowania
Termin składania ofert
Pliki do pobrania
załącznik 2 (171.78 KB)
Data wprowadzenia
Załącznik 1 (16.78 KB)
Data wprowadzenia