Zawarcie umowy w celu prowadzenia handlu obwoźnego

Numer karty: BZ-07-01

Wymagane dokumenty: 
Pisemny wniosek o zawarcie umowy w celu prowadzenia handlu obwoźnego.

Załączniki:

 1. Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, chyba że kupiec nie jest przedsiębiorcą.
 2. Oświadczenie kupca, że nie zalega on z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub oświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
 3. W przypadku położenia stanowiska na terenie objętym ochroną organu właściwego ds. ochrony zabytków – decyzję tego organu zezwalającą na prowadzenie handlu we wnioskowanej formie na danym stanowisku.

Opłaty: 
Wysokość wynagrodzenia pobieranego za udostępnienie stanowiska na podstawie umowy ustala się w wysokości równej stawkom określonym w załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 3355/2006 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do 3 lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent miasta stołecznego Warszawy ze zmianami wynikającymi z zarządzenia nr 3671/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.

Miejsce złożenia i odbioru:
Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy/Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomościami dla Dzielnicy właściwe ze względu na miejsce położenia stanowiska do handlu obwoźnego. Dla wybranych stanowisk do jednostki będącej zarządcą terenu: Zarząd Cmentarzy Komunalnych (w dzielnicy Bielany)/ Centrum Promocji Kultury m.st. Warszawy lub Zakład Gospodarowania Nieruchomościami (w dzielnicy Praga Południe)/ Zarząd Terenów Publicznych lub Zakład Gospodarowania Nieruchomościami (w dzielnicy Śródmieście)/Ośrodek Sportu i Rekreacji (w Dzielnicy Ursus)/Zakład Gospodarowania Nieruchomościami (w Dzielnicy Wola).

Jednostka odpowiedzialna:
Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomościami dla Dzielnic, Zarząd Cmentarzy Komunalnych (w zakresie zarządzanych terenów w dzielnicy Bielany), Centrum Promocji Kultury m.st. Warszawy lub Zakład Gospodarowania Nieruchomościami (w zakresie zarządzanych terenów w dzielnicy Praga Południe)/Zarząd Terenów Publicznych lub Zakład Gospodarowania Nieruchomościami (w zakresie zarządzanych terenów w dzielnicy Śródmieście)/Ośrodek Sportu i Rekreacji (w zakresie zarządzanych terenów w Dzielnicy Ursus)/Zakład Gospodarowania Nieruchomościami (w zakresie zarządzanych terenów w Dzielnicy Wola).

Termin odpowiedzi:
Termin rozpatrzenia wniosku oraz ewentualnego zawarcia umowy wynosi 14 dni. Na terenie Starego Miasta przeprowadza się konkurs ofert i termin rozpatrzenia wniosku uzależniony jest od rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Tryb odwoławczy: Brak

Uwagi:

 1. Szczegółowe informacje dotyczące miejsc do handlu obwoźnego i ich zarządców znajdują się w następujących wykazach: /„Wykaz miejsc na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego na terenie m.st. Warszawy”,„Wykaz zarządców i zarządzanych terenów”.
 2. Prowadzenie handlu obwoźnego możliwe jest w miejscach do tego wyznaczonych. Wykaz miejsc i stanowisk przeznaczonych do handlu obwoźnego ustala Zarząd Dzielnicy w formie uchwały. Wykaz miejsc do handlu obwoźnego dostępny jest na tablicach informacyjnych oraz na stronach internetowych Urzędu m.st. Warszawy, urzędów dzielnic, jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy będących zarządcą danego terenu oraz stronach internetowych jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy wykonujących funkcje i zadania zarządcy dróg publicznych, których adresy dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.
 3. Udostępnienie stanowiska następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej. Umowy zawiera się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 1 rok.
 4. Pierwszeństwo w udostępnieniu stanowiska zapewnia się kupcom, którzy:
  − aktualnie prowadzą w danym miejscu, na podstawie tytułu prawnego, handel obwoźny,
  − nie zalegają z zapłatą wynagrodzenia z tego tytułu na rzecz m.st. Warszawy,
  − złożą wniosek o przedłużenie umowy albo zawarcie nowej umowy, na to samo stanowisko, przed upływem 15 dni od daty wygaśnięcia umowy.
 5. W przypadku umów krótszych niż 15 dni pierwszeństwo, o którym mowa nie obowiązuje. Pozostałe stanowiska udostępnia się zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 6. W przypadku złożenia wniosku o zawarcie umowy na korzystanie z tego samego stanowiska, położonego w miejscu do handlu na terenie Starego Miasta, przez więcej niż jednego kupca, przeprowadza się przetarg (konkurs ofert).
 7. Konkurs ofert, o którym mowa w pkt. 4, przeprowadza się w oparciu o zasady dotyczące wydzierżawiania nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata.
 8. Handel obwoźny może być prowadzony przez kupców posiadających jednolite wyposażenie stanowisk zawierające składany parasol o barwie RAL 1013 z nadrukiem logotypu promocyjnego „Zakochaj się w Warszawie” oraz numer identyfikacyjny.
 9. Parasol o którym mowa w pkt. 7 kupcy nabywają od m.st. Warszawy – w urzędach dzielnic.
 10. Korzystanie ze stanowiska bez posiadania parasola jest możliwe w przypadku handlu „z ręki”, sprzedaży choinek w okresie od 3 grudnia do 1 stycznia, sprzedaży kwiatów i zniczy w okresie od 28 października do 4 listopada, sezonowej sprzedaży truskawek. Prezydent m.st. Warszawy może w uzasadnionych przypadkach wyrazić zgodę na korzystanie ze stanowiska z wyposażeniem innym niż określone w pkt 7.
 11. W przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, iż:
  − oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne albo
  − oświadczenie, że kupiec uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu zawierają nieprawdziwe dane, osoba rozpatrująca wniosek przeprowadza postępowanie wyjaśniające, a w szczególności może żądać od wnioskodawcy przedstawienia stosownych zaświadczeń. W takim przypadku termin rozpatrzenia wniosku wynosi 14 dni od daty doręczenia dokumentów potwierdzających prawdziwość danych zawartych w oświadczeniu.
 12. Nie wywiązywanie się przez kupca z zobowiązań finansowych wobec Skarbu Państwa lub m.st. Warszawy stanowi podstawę do odmowy zawarcia umowy, chyba że uzyskał on przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
 13. W umowach zawartych na okres co najmniej 3 miesięcy wprowadza się zapisy dotyczące kaucji. Kaucję ustala się w wysokości równej jednomiesięcznemu wynagrodzeniu za stanowisko.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zm.).
 4. Zarządzenie Nr 1153/2008 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie prowadzenia handlu obwoźnego na terenie m.st. Warszawy.
 5. Zarządzenie Nr 3355/2006 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do 3 lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent miasta stołecznego Warszawy ze zmianami wynikającymi z zarządzenia nr 3671/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.